تورکاپادوکیا - Deluxe Travel

تورکاپادوکیا

 

 کاپادوکیا   ( Kapadoukia )     که     نام    قدیمی      و     پارسی    این     سرزمین      کاپادوسیه       Cappadocia     به    معنای    سرزمین    اسبهای    زیبا    می    باشد،     بخش    باستانی    و    پهناوری    است     که     امروز     در    ترکیه     مرکزی    قرار     گرفته    و      به    دلیل     ارزش    های     تاریخی     و    باستانی     ,توریستی    ترین     بخش     استان     نوشهیر    ترکیه     کنونی     را    در    بر    می گیرد.    بازمانده      های     آتشفشان     و    نزدیکی     آن     با    سواحل    جنوبی    دریای    سیاه    منظره    عجیب    و    شگفت آوری    به     وجود     آورده     است.

Copyright © 2020 www.deluxetravel.com.tr
All Rights Reserved