تور دمره میرا ککوا - Deluxe Travel

تور دمره میرا ککوا

ناحیه    قدیمی    لیکیان    در    غرب     آناتولی،     سرزمین     اصیل ترین     افراد     به    حساب    می آید.    برای اصیل     زاده    بودن    باید    اندیشمند    و    انسان    دوست     بوده،    عاشق     هنر     و    در    عین    حال    بردبار    بود.

اصیل    زادگان    آناتولی    راهبران    حفظ     اصول    انسانی    و    گسترش    دهنده    آن     طی    قرن    چهارم       بعد    از    میلاد     بودند.    در    قرن    بعد،    افکار    آنها    انتشار    یافت     و     در     غرب     تاثیر     پذیر     شده     و   احترام     دید.

Copyright © 2020 www.deluxetravel.com.tr
All Rights Reserved