تور ماهیگیری - Deluxe Travel

  • calista

تور ماهیگیری

منطقه    اولو    پینار     که    از     مناطق    زیبای     طبیعی    به    شمار     می آید     با    رستوران    های    بنا        شده    بر    روی    رود    پر    آب    خود    روزانه    پذیرای    هزاران    گردشگر    بومی    و    بین   المللی   است.   در   این    منطقه    معمولا    تور   های    ماهی   گیری    نیز    برگزار   می گردد   و   همچنین   از   استخر   های   پرورش    ماهی    بسیاری   برخوردار   است

Copyright © 2021 www.deluxetravel.com.tr
All Rights Reserved